Nowości
Krakowska Bursa logo

Statut

Statut Bursy Akademickiej im. o. Waleriana Kalinki CR

 

 

Inspirowani postawą Chrystusa uczącego się (por. Łk 2, 46-47) oraz nauczającego, a także przykładem posługi wychowawczej Sługi Bożego Bogdana Jańskiego, Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa, wśród celów jakie sobie stawia na mocy własnych Konstytucji (art. 200 – 209), Statutów Prowincji Polskiej z roku 2013 (art. 156-157) i tradycji oraz działalności poprzedników w życiu zakonnym (w tym Czcigodnych: o. Pawła Smolikowskiego CR i o. Waleriana Kalinki CR – założyciela i krzewiciela internatu oraz wychowawcy dzieci i młodzieży, wybitnego pedagoga i świątobliwego zakonnika), realizuje apostolat wychowania. Podkreśla go także, w Apendyksie, dokument XXXI Kapituły Generalnej Zgromadzenia Zmartwychwstania (29.06. – 17.07.2005) „Kontynuując Charyzmat Nadziei. Program na przyszłość”. Realizując zatem powyższą spuściznę dotyczącą apostolatu wychowania Prowincjał Polskiej Prowincji Zgromadzenia Zmartwychwstańców powołał z dniem 1 października 2007 roku do istnienia Filię Bursy Akademickiej im. Pawła Smolikowskiego CR. Placówka ta od 1 października 2010 roku jest instytucją samodzielną w ramach w/w apostolatu i nosi nazwę: Bursa Akademicka im. o. Waleriana Kalinki CR. W swoich działaniach kieruje się ona następującym Statutem.

 

§ 1

Bursa Akademicka im. o. Waleriana Kalinki CR prowadzi działalność na zasadach określonych w niniejszym Statucie, zgodnie z zasadami Konstytucji i Statutów Prowincji Polskiej Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

 

§ 2

Postanowienia ogólne:

 1. Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa działa na mocy „Dekretu pochwalnego” z dnia 14 września 1860 roku, a także na mocy „Dekretu Zatwierdzającego Zgromadzenie” pochodzącego z dnia 10 marca 1888 roku oraz wszystkich późniejszych dekretów zatwierdzających konstytucje i ich zmiany, a zamieszczonych w Konstytucjach Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa na stronach 125 do 134.
 2. Dom Prowincjalny Zgromadzenia Zmartwychwstańców (ul. ks. Stefana Pawlickiego 1, 30-320 Kraków), działa od dnia 1 stycznia 2013 roku, na mocy dekretu powołującego z dnia 27 grudnia 2012 roku (L.dz. 863/2012/1). W/w placówka legitymuje się numerem identyfikacyjnym REGON 122744269, oraz NIP 6762460826.
 3. Filia Bursy Akademickiej im. Pawła Smolikowskiego CR została powołana na mocy dekretu Prowincjała Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców: L.dz. 562/2007, z dnia 1 października 2007 roku.
 4. W dalszej części Statutu jak i innych dokumentach, Filia owa, od dnia 1 października 2010 roku nosi oficjalną nazwę: Bursa Akademicka im. o. Waleriana Kalinki CR.
 5. Bursa Akademicka im. o. Waleriana Kalinki CR od dnia 25 września 2013 roku, na mocy dekretu Przełożonego Prowincji Polskiej Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa (L.dz. 620/2013) jest częścią składową Domu Prowincjalnego Zgromadzenia Zmartwychwstańców w Krakowie (30-320 Kraków, ul. ks. Stefana Pawlickiego 1).
 6. Działalność Bursy Akademickiej im. o. Waleriana Kalinki CR opiera się na zasadzie włączenia jej jako części składowej do Domu Prowincjalnego Zgromadzenia Zmartwychwstańców a tego na zasadzie Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o Stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U.89.29.154 z dnia 23 maja 1989 r. z późniejszymi zmianami).
 7. Bursa Akademicka im. o. Waleriana Kalinki CR jest jednostką organizacyjną funkcjonującą ściśle według zasad działalności określonych dla Domu Prowincjalnego Zgromadzenia Zmartwychwstańców.
 8. W/w Dom Prowincjalny Zgromadzenia Zmartwychwstańców ponosi wszelką odpowiedzialność cywilno-prawną z tytułu działalności podmiotu składowego jakim jest Bursa Akademicka im. o. Waleriana Kalinki CR.
 9. Bursa Akademicka im. o. Waleriana Kalinki CR ma swoją siedzibę w Centrum Resurrectionis – Zmartwychwstańczym Domu Modlitwy i Studiów przy ul. ks. Stefana Pawlickiego 1, 30-320 Kraków.
 10. Przestrzeń przeznaczona do dyspozycji i zagospodarowania Bursy Akademickiej im. o. Waleriana Kalinki CR jest określona w załączniku do dekretu Prowincjała z dnia 27.12.2012 r.
 11. Dom Prowincjalny Zgromadzenia Zmartwychwstańców oraz Bursa Akademicka im. o. Waleriana Kalinki CR realizują cele i założenia wynikające z szerzenia wiary, kultu oraz są formą działalności wychowawczej dla Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa – Prowincja Polska.
 12. Bursa Akademicka im. o. Waleriana Kalinki CR jest praktyczną formą realizacji założeń apostolatu wychowania zawartego w artykułach od 200 do 209 Konstytucji Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa z roku 2001 i artykułów 156-157 Statutów Prowincji Polskiej z roku 2013.

 

§ 3

Bursa Akademicka im. o. Waleriana Kalinki CR prowadzi następującą działalność:

 1. Świadczenie usługi zakwaterowania w pokojach mieszkalnych dla pełnoletniej młodzieży męskiej szkolnej i akademickiej oraz pracującej otwartej na katolicki charakter samowychowania i formacji duchowej.
 2. Świadczenie usługi zakwaterowania dla grup zorganizowanych i pojedynczych osób przebywających w Krakowie w celach kultycznych i pątniczych.
 3. Pomieszczenia Bursy służą także szerzeniu Ewangelii i myśli chrześcijańskiej wśród młodzieży i dorosłych.
 4. Promowanie zmartwychwstańczego systemu wychowawczego.
 5. Działalność na rzecz uzdolnionej młodzieży ubogiej poprzez możliwość zamieszkania wg zaniżonych stawek.
 6. Działalność duszpasterska wśród zamieszkującej młodzieży i studentów.
 7. Wspieranie i promowanie zdobywania wiedzy na poziomie średnim a także na uczelniach wyższych państwowych i niepaństwowych.
 8. Wspieranie i promowanie kultu chrześcijańskiego oraz kultury religijnej i sztuki sakralnej.
 9. Pomoc finansowa dla organizacji i wspólnot kościelnych.
 10. Inwestycje kościelne typu remonty obiektów sakralnych i ośrodków wychowawczych jak i formacyjnych.
 11. Wspieranie inwestycji i dzieł prowadzonych przez Dom Prowincjalny Zgromadzenia Zmartwychwstańców.

 

§ 4

Środki na realizację celów i założeń przedstawionych w działalności Bursy Akademickiej im. o. Waleriana Kalinki CR pochodzą z:

 1. Wpłat należności za świadczenie usługi zakwaterowania.
 2. Darowizn finansowych przeznaczonych na cele Bursy i Domu Prowincjalnego.
 3. Darowizn materialnych przeznaczonych na cele Bursy i Domu Prowincjalnego.
 4. Ofiar złożonych przez dobroczyńców zarówno indywidualnych jak i instytucjonalnych na cele Bursy i Domu Prowincjalnego.
 5. O zapewnienie środków finansowych na cele Bursy troszczy się także Prowincja Polska Zmartwychwstańców, w ramach której Bursa działa.

 

§ 5

Prowadzenie Bursy:

 1. Zarząd Bursy Akademickiej im. o. Waleriana Kalinki CR jest powierzony Dyrektorowi.
 2. Dyrektor może samodzielnie podejmować wszelkie czynności, w tym także prawne, zgodne z powierzonymi obowiązkami określonymi w dekrecie mianującym, związane z działalnością Bursy Akademickiej im. o. Waleriana Kalinki CR, oraz na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez Przełożonego Domu Prowincjalnego Zmartwychwstańców.
 3. W/w pełnomocnictwo dla ważności wymaga pisemnej aktualizacji w przypadku zmiany Dyrektora Bursy lub Przełożonego Domu Prowincjalnego.
 4. Otrzymane pełnomocnictwo Dyrektor może z ważnej przyczyny czasowo delegować innej osobie lub osobom.
 5. Do podpisywania umów jest zobowiązany Przełożony Domu Prowincjalnego Zmartwychwstańców lub Dyrektor lub jego prawnie ustanowiony Zastępca.
 6. Z działalności Bursy Dyrektor składa sprawozdanie Prowincjałowi Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców i Jego Radzie do 30 dni po zakończeniu danego roku akademickiego.
 7. Pisemne zatwierdzenie sprawozdania przedstawia Dyrektorowi Prowincjał w ciągu 30 dni od otrzymania sprawozdania.
 8. Dyrektor może wystąpić do Prowincjała Prowincji Polskiej i Jego Rady o mianowanie Zastępcy lub może uczynić to sam Prowincjał po uzyskaniu zgody Rady wg takich samych procedur jak odnoszące się do powołania Dyrektora.

 

§ 6

Sposób powołania i odwołania Dyrektora:

 1. Dyrektor jest mianowany, za zgodą Rady Prowincjalnej, dekretem wydanym poprzez Prowincjała Polskiej Prowincji Zgromadzenia Zmartwychwstańców.
 2. Dekret podaje zakres obowiązków powoływanego Dyrektora, udzielone pełnomocnictwa oraz datę, od której obejmuje swój urząd.
 3. Dyrektor jest odwoływany, za zgodą Rady Prowincjalnej, dekretem wydanym poprzez Prowincjała Polskiej Prowincji Zgromadzenia Zmartwychwstańców.
 4. Dekret ten podaje datę, od której obowiązuje odwołanie.
 5. W przypadku powołania jak i odwołania Dyrektora Bursy Akademickiej im. o. Waleriana Kalinki CR Prowincjał zasięga opinii Przełożonego Domu Prowincjalnego Zmartwychwstańców.
 6. Dyrektor może samodzielnie złożyć rezygnację z pełnionego urzędu do Prowincjała Prowincji Polskiej i Jego Rady.
 7. Odwoływany lub ustępujący Dyrektor przedstawi sprawozdanie ze swojej pracy w ciągu 30 dni od daty otrzymania dekretu odwołującego lub przyjęcia rezygnacji.
 8. Ustępujący lub odwoływany Dyrektor ma prawo zaproponować swojego następcę na pełniony urząd.
 9. W przypadku Zastępcy Dyrektora obowiązują te same przepisy niniejszego paragrafu zawarte w punktach 1-6 i 8.
 10. Mianując Dyrektora, Zarząd Prowincji bierze pod uwagę zalecenia zawarte w Statutach Polskiej Prowincji z roku 2013 – art. 169.

 

§ 7

Funkcjonowanie Bursy:

 1. Bursa w swoim funkcjonowaniu porządkowym kieruje się Regulaminem ustalanym przez mianowanego Dyrektora oraz przepisami przeciwpożarowymi i BHP a także regulaminami i zasadami funkcjonowania poszczególnych pomieszczeń użyteczności wspólnej.
 2. Przepisy wchodzenia w życie Regulaminu i zasady jego zmian określa sam Regulamin.
 3. Regulamin Bursy jest dostępny na oficjalnej stronie internetowej w/w placówki.
 4. Dokumenty określające i porządkujące działalność Bursy to:

a)      Regulamin Bursy Akademickiej im. o. Waleriana Kalinki CR.

b)      Kwestionariusz kwalifikacyjny dla kandydatów do zamieszkania w nowym roku akademickim.

c)      Podanie o przedłużenie umowy na świadczenie usługi zakwaterowania dla osób już mieszkających.

d)      Umowa Świadczenia Usługi Zakwaterowania w Pokoju Mieszkalnym.

e)      Regulamin korzystania z Internetu w Bursie Akademickiej im. o. Waleriana Kalinki CR.

f)        Protokół Zdawczo-Odbiorczy Pokoju.

g)      Instrukcje BHP.

h)      Przepisy przeciwpożarowe.

i)        Zasady udzielania pierwszej pomocy.

j)        Regulamin pomieszczenia kuchennego i pralni.

k)      Regulamin pomieszczenia gospodarczego i suszarni.

l)        Zasady funkcjonowania palarni.

m)    Grafiki obowiązków i inne.

 

§ 8

Praca Dyrektora i Zastępcy Bursy Akademickiej im. o. Waleriana Kalinki CR jest nadzorowana przez Prowincjała Polskiej Prowincji Zgromadzenia Zmartwychwstańców oraz przez Przełożonego Domu Prowincjalnego Zmartwychwstańców.

 

§ 9

Dyrektor oraz Zastępca swoją pracę w Bursie pełni/ą z ramienia Zgromadzenia Zmartwychwstańców i nie pobiera/ją za nią żadnego wynagrodzenia.

 

§ 10

W prowadzeniu zarządu Bursy Akademickiej im. o. Waleriana Kalinki CR Dyrektora wspiera Rada Mieszkańców (i powołany Zastępca).

 

§ 11

Sposób powoływania i odwoływania Rady Mieszkańców określa Regulamin Bursy Akademickiej im. o. Waleriana Kalinki CR.

 

§ 12

Personelem pracującym w Bursie Akademickiej im. o. Waleriana Kalinki CR są osoby zatrudnione w Centrum Resurrectionis – Zmartwychwstańczym Domu Modlitwy i Studiów. Wynagrodzenie pobierają z Domu Zakonnego, a ich posługa w Bursie jest wliczona w godziny i zakres obowiązków.

 

§ 13

Dyrektor jest zobowiązany do prowadzenia stosownej dokumentacji Bursy, a także przechowywania jej, jak i danych mieszkańców, w bezpiecznym miejscu. Dane personalne mieszkańców objęte są Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 poz. 101
nr 926 ze zm.).

 

§ 14

Zasady zamknięcia Bursy Akademickiej im. o. Waleriana Kalinki CR:

 1. Bursa może być zamknięta (lub może być całkowicie zniesiona jej działalność) przez Prowincjała Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców po uzyskaniu zgody większości Radnych Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców oraz po wcześniejszej konsultacji z Przełożonym Domu Prowincjalnego Zmartwychwstańców, Dyrektorem Bursy i jego ewentualnym Zastępcą.
 2. Bursa może być zamknięta z powodu niewypełnienia swoich celów i założeń statutowych.
 3. Bursa może być zamknięta ze względu na małą frekwencję chętnych do korzystania z niej.
 4. Bursa może być zamknięta z powodu istotnych i koniecznych przedsięwzięć reorganizacyjnych przestrzeni Centrum Resurrectionis – Zmartwychwstańczego Domu Modlitwy i Studiów.
 5. Planowane zamknięcie Bursy musi być ogłoszone przynajmniej dwa miesiące przed rozpoczęciem okresu wakacyjnego i pięć miesięcy przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego.

 

§ 15

W działalności Bursy Akademickiej im. o. Waleriana Kalinki CR zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Bursy w stosunku do Dyrektora, jego Zastępcy lub jakichkolwiek osób trzecich.
 2. Przekazywania majątku Bursy na rzecz Dyrektora, jego Zastępcy lub jakichkolwiek osób trzecich, chyba że dzieje się to za pisemną zgodą Prowincjała Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców lub Przełożonego Domu Prowincjalnego Zmartwychwstańców.

 

§ 16

Zmiana Statutu:

 1. Statut Bursy Akademickiej im. o. Waleriana Kalinki CR może być zmieniony przez Prowincjała za zgodą Rady Prowincjalnej.
 2. Statut może być zmieniony, jak powyżej, na prośbę Dyrektora Bursy.
 3. Statut może być zmieniony, jak w punkcie 1 niniejszego paragrafu, na prośbę Przełożonego Domu Prowincjalnego Zmartwychwstańców ale tylko za pisemną zgodą Dyrektora Bursy.
 4. Statut może być zmieniony, jak w punkcie 1 niniejszego paragrafu, na wniosek samego Prowincjała, ale po konsultacji z Dyrektorem Bursy, jego ewentualnym Zastępcą i Przełożonym Domu Prowincjalnego Zmartwychwstańców.

 

§ 17

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2014 roku.

 

 

o. Wiesław Śpiewak CR – Prowincjał

 

 

Kraków, 31.07.2014 rok.