Nowości
Krakowska Bursa logo

Regulamin

Regulamin Bursy Akademickiej

im. o. Waleriana Kalinki CR

ul. ks. Stefana Pawlickiego 1, 30-320 Kraków

 

Gmach Centrum Resurrectionis, w którym znajduje się Bursa Akademicka im. o. Waleriana Kalinki CR, w założeniach Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa miał służyć i służy nadal wychowaniu młodego pokolenia odpowiedzialnie podejmującego obowiązki chrześcijańskie, obywatelskie i społeczne. Znajdują się w nim instytucje takie jak: Wyższe Seminarium Duchowne Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców, Zmartwychwstańczy Dom Modlitwy i Studiów, Biblioteka Główna Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców, Wydawnictwo Zmartwychwstańców „Alleluja”, Katolicka Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Montessori, Kuria Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców, Dom Prowincjalny Zgromadzenia Zmartwychwstańców, Księgarnia Akademicka UJ. Swoją siedzibę mają tutaj także: redakcja „Zeszytów Historyczno-Teologicznych, Komisja Studiów Zmartwychwstańczych, Fundacja „Ziarnko Maku”, zakład kaletniczy, drukarnia, gabinety lekarskie pomocy psychologicznej i inne.

Charyzmat Zgromadzenia Zmartwychwstańców mówi, że w szczególny sposób będą się zakonnicy zajmowali prowadzeniem parafii, a przy nich szerokim duszpasterstwem grup oraz wychowaniem młodzieży. Ten drugi filar posługi, sięgający roku 1866, realizuje się poprzez zakładanie i prowadzenie szkół na różnych poziomach, świetlic, internatów i burs akademickich. Mają one służyć pomocą młodemu człowiekowi w ukazaniu zbawczego dzieła Jezusa Chrystusa, poprzez które wzywa On nas do odpowiedzialności za własne życie i powierzone nam dobra oraz talenty bez względu na rodzaj powołania i wiek. Ukazuje nam również największą prawdę przekazywaną prawdą i miłością, że Bóg kocha nas wszystkich miłością bezwarunkową i bezinteresowną na każdym etapie naszego życia.

Zgłoszenie się do zamieszkania w tym domu jest wyrażeniem chęci na przyjęcie pomocy w samowychowaniu i w realizacji osobistych celów życiowych w duchu poszanowania i odpowiedzialności. Pomocą służy temu niniejszy regulamin.

 

CZĘŚĆ I: PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Bursa Akademicka im. o. Waleriana Kalinki CR (zwana dalej w skrócie BWK) jest przeznaczona na:

1.      Czasowe zamieszkiwanie przez pełnoletnie osoby płci męskiej, które odbywają naukę w dowolnym toku w jednej z krakowskich szkół średnich lub studia w toku dziennym bądź też zaocznym na jednej z krakowskich uczelni wyższych, a także dla osób podejmujących pracę zawodową.

2.      W razie uzasadnionej konieczności zgody na czasowe zamieszkanie można udzielić osobie płci żeńskiej.

3.      Osoby wyżej wymienione mogą być dowolnego wyznania, przynależności religijnej oraz światopoglądu, o ile te nie godzą w godność jakiejkolwiek osoby oraz nie są ukierunkowane na szerzenie treści niezgodnych z ogólnie przyjętymi normami społeczno-etycznymi.

 

§ 2

1.         Reprezentantem interesów mieszkańców i współorganizatorem życia społecznego na terenie BWK jest Rada Mieszkańców złożona z prefekta mieszkańców oraz trzech seniorów odpowiedzialnych za poszczególne piętra bursy.

2.         Rada Mieszkańców jest wybierana spośród mieszkańców BWK i może samodzielnie dokonać pośród siebie zmian członków po wcześniejszej konsultacji i zgodzie dyrektora BWK.

3.         Na stanowisko prefekta mieszkańców może być wybrany tylko ten kandydat, który w BWK mieszka od przynajmniej jednego roku akademickiego.

 

§ 3

Dyrektor BWK podejmuje działania w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania BWK.

 

§ 4

BWK jest placówką:

 1. Prowadzoną przez Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa i osoby w niej przebywające oraz zamieszkujące godzą się na katolicki charakter jej funkcjonowania oraz symbole chrześcijańskie umieszczone na terenie gmachu i poszczególnych pomieszczeń.
 2. Samodzielnie funkcjonującą w ramach działalności gospodarczej Domu Prowincjalnego Zgromadzenia Zmartwychwstańców mającego siedzibę przy ul. ks. Stefana Pawlickiego 1, 30-320 Kraków.
 3. Ze względu na charakter BWK chcemy wszyscy kierować się zasadami wiary i być jej świadkami w swoim środowisku teraz i w przyszłości.
 4. W BWK należy zachować kulturę, zasady dobrego zachowania i wzajemną życzliwość oraz katolicką zasadę pomocniczości.
 5. W BWK mieszkają uczniowie i studenci z różnych szkół oraz uczelni. Należy pamiętać o tym, iż celem naczelnym mieszkańców jest pozytywne ukończenie danego stopnia edukacji, zdobycie wyższego wykształcenia oraz rozwój duchowy. W związku z tym nie należy, poprzez swoje zachowanie, utrudniać innym spokoju, ciszy i komfortu psychicznego pracy.
 6. BWK nie jest bursą żadnej państwowej ani prywatnej szkoły bądź też którejkolwiek wyższej uczelni krakowskiej i z żadną z nich nie jest związana umową.
 7. BWK jest placówką ulokowaną na terenie gmachu objętego monitoringiem.

 

CZĘŚĆ II: KWATEROWANIE

 

§ 5

Osoba zgłaszająca się do BWK zobowiązana jest do:

 1. Zapoznania się z zasadami rekrutacji zamieszczonymi na stronie internetowej bursy.
 2. Nabór odbywa się na podstawie rozmowy oraz/lub kwestionariusza kwalifikacyjnego.
 3. W razie potrzeby dyrektor BWK może zażądać od osoby zgłaszającej się do BWK o przedstawienie pisemnej opinii: 1) od proboszcza z miejsca swojego zamieszkania; 2) od kandydata zgłaszający się do BWK, a nie będącego wyznania katolickiego o przedstawienie opinii od właściwego sobie zwierzchniego przełożonego wyznania lub religii; 3) od kandydata deklarującego się jako osoba niewierząca (w szerokim tego słowa znaczeniu) o przedstawienie dokumentu potwierdzającego oficjalne wystąpienie ze wspólnoty religijnej.

Każdy kandydat zobowiązany jest do wyraźnego określenia w kwestionariuszu kwalifikacyjnym swojego wyznania, przynależności religijnej oraz światopoglądu.

 1. Osoba zgłaszająca się do BWK zobowiązana jest zapoznać się z niniejszym regulaminem, a po zamieszkaniu także z innymi dokumentami dotyczącymi BWK w tym z zasadami BHP poszczególnych pomieszczeń i urządzeń (zasadami udzielania pierwszej pomocy) oraz przepisami przeciwpożarowymi.
 2. Podstawę do zamieszkania na terenie BWK stanowi Umowa Świadczenia Usługi Zakwaterowania w Pokoju Mieszkalnym (zwana dalej UŚUZ) podpisana przez przedstawiciela Domu Prowincjalnego Zgromadzenia Zmartwychwstańców ewentualnie jego pełnomocnika (lub dyrektora BWK) oraz zainteresowanego kandydata. Kwaterowanemu wydaje się kopię UŚUZ. Załącznikiem do UŚUZ jest „Regulamin korzystania z internetu w Bursie Akademickiej im. o. Waleriana Kalinki CR w Krakowie”.
 3. Kandydatów do zamieszkania w BWK przyjmuje, po rozmowie i pozytywnym wypełnieniu kwestionariusza kwalifikacyjnego, tylko dyrektor BWK lub osoba prawnie go zastępująca.
 4. Kandydaci, którzy ustalili swoje zamieszkanie z innymi osobami i/lub pracownikami aniżeli wymienieni w § 5 pkt 6 nie zostaną przyjęci do BWK.
 5. Kandydaci zgłaszający się do zamieszkania w BWK uiszczają opłatę rezerwacyjną i jednorazową opłatę internetową według zasad ujętych w formularzu rezerwacji miejsca. Dokument niniejszej wpłaty – faktura VAT, jest jednocześnie dokumentem potwierdzającym przyjęcie do BWK i należy go okazać przy zakwaterowaniu. Dyrektor BWK nie wystawia żadnego innego dokumentu potwierdzającego przyjęcie do BWK.
 6. Zakwaterowanie do mieszkania odbywa się tylko w terminie podanym do wiadomości osób przyjętych na stronie internetowej bursy. Zakwaterowanie w innym terminie jest możliwe tylko w sytuacjach nadzwyczajnych, losowych i tylko po uzyskaniu na to wyraźnej zgody dyrektora BWK lub osoby prawnie go zastępującej.
 7. UŚUZ można rozwiązać tylko na podstawie zasad i w sytuacjach określonych w niej w § 8.

 

§ 6

Podczas zakwaterowania:

1.       Przekazuje się mieszkańcom pokój w należytym stanie, wyposażony w niezbędną ilość sprzętu: szafa, łóżko, biurko, szafka wisząca – regał, stół, krzesło, wyposażona łazienka i inne przedmioty wymienione w Protokole Zdawczo – Odbiorczym.

2.       Mieszkańcy powinni sprawdzić stan przyjmowanego pokoju oraz jego wyposażenie. Stwierdzone braki podlegają uzupełnieniu, a sprzęt uszkodzony naprawie lub wymianie.

3.       Przejęcie pokoju wraz z wyposażeniem następuje na podstawie Protokołu Zdawczo - Odbiorczego, który podpisuje zakwaterowany w nim mieszkaniec oraz dyrektor BWK lub jego prawny przedstawiciel.

 

§ 7

Mieszkańcowi przysługuje indywidualne wyposażenie, które w pokoju można umieścić tylko za zgodą dyrektora BWK.

 

§ 8

W zakresie logistyki rozmieszczenia mieszkańców bierze się pod uwagę następujące zasady:

 1. Przydzielając pokój oraz ustalając skład współmieszkańców uwzględnia się, w miarę możliwości, propozycje mieszkańców.
 2. Na terenie BWK nie ma możliwości wynajmowania pokoju dwuosobowego tylko dla jednej osoby, chyba że przemawiają za tym słuszne powody.
 3. Osoba, która uzyska pozwolenie na wynajem pokoju w pojedynkę uiszcza za niego podwójną opłatę comiesięczną wraz z podwójną opłatą zabezpieczającą zwaną dalej kaucją.
 4. Mieszkańcy BWK nie mogą samodzielnie zamieniać przydzielonego im pokoju na inny.
 5. Jeżeli w trakcie roku akademickiego jeden z mieszkańców pokoju wyprowadzi się lub zostanie usunięty wówczas dyrektor BWK może zarządzić pozostającemu mieszkańcowi przeniesienie się do innego pokoju wraz z zaznaczeniem tego w aneksie do UŚUZ i bez zmian w opłatach.
 6. W przypadku zaistnienia sytuacji z § 8 pkt 5 zachowuje się przepisy o zdaniu pokoju zamieszczone w § 11 pkt 1-9.
 7. Mieszkaniec BWK, który w ciągu roku akademickiego pozostanie sam w wynajmowanym pokoju wnosi opłaty wg UŚUZ.
 8. Mieszkaniec BWK, który zostanie usunięty ze szkoły lub uczelni wyższej lub sam z niej zrezygnuje, ma możliwość mieszkania w BWK w dalszym ciągu do końca roku akademickiego uiszczając opłaty wg norm zawartych w UŚUZ.
 9. Mieszkaniec BWK może pod koniec roku akademickiego złożyć wniosek o przedłużenie UŚUZ, które dokonuje się już według nowych stawek czynszu i kaucji.
 10. Mieszkańca BWK, który złoży wniosek o przedłużenie UŚUZ i zostanie przyjęty na nowy rok akademicki obowiązują przepisy zawarte w § 11 pkt 1-4 oraz w § 12 pkt 1p.

 

§ 9

1.       Opłaty za miejsce w BWK mieszkańcy wpłacają do dnia 10-go każdego miesiąca za bieżący miesiąc, na konto wskazane w UŚUZ oraz na fakturze, chyba że udzielono mieszkańcowi zgody na inny termin płatności lub wpłatę gotówkową.

2.       Z chwilą obejmowania pokoju wynajmujący wnosi kaucję w wysokości jednego miesięcznego czynszu, lub inną ustaloną dla wszystkich na dany rok.

3.       Osoba, która zakwateruje się do dnia 14-go (włącznie) danego miesiąca wnosi pełną opłatę miesięczną wraz z pełną kaucją, po tym terminie wnosi połowę miesięcznej stawki oraz pełną kaucję.

4.       Osoba zalegająca z opłatą czynszu ponosi karę za każdy dzień zwłoki w wysokości odsetek ustawowych odliczanych z kaucji.

5.       Osoba zalegająca z opłatą kaucji ponosi karę za każdy dzień zwłoki w wysokości odsetek ustawowych doliczanych do wysokości kaucji.

6.       Opłata kary wniesiona za kaucję i/lub czynsz nie podlega zwrotowi.

7.       Mieszkańcowi, który zalega bez uzasadnienia choćby z jednomiesięczną opłatą nie może być przyznane miejsce w BWK na przyszły rok akademicki.

8.       Mieszkańca, który bez uzasadnienia zalega z opłatami dwa miesiące można pozbawić miejsca w BWK.

9.       Mieszkańca, który zalega z wpłatą czynszu w wyznaczonym terminie, dyrektor BWK wzywa na piśmie do uregulowania wpłaty w ciągu 14 dni z jednoczesnym naliczaniem karnych odsetek określonych w § 9 pkt 4.

10.   Mieszkańca, który nie uiści opłat wg § 9 pkt 8-9 można pozbawić mieszkania w trybie natychmiastowym bez możliwości 30 dniowego wypowiedzenia.

11.   Mieszkaniec, który objęty jest na początku nowego miesiąca okresem 30 dniowego wypowiedzenia, wpłaca całą wysokość miesięcznego czynszu bez względu na ilość pozostałych do zamieszkania dni. Kwotę tę musi on uiścić u dyrektora BWK w formie gotówkowej + koszty opłaty pocztowej, w ciągu 2 kolejnych dni od rozpoczęcia nowego miesiąca rozliczeniowego (kalendarzowego). W przypadku nie dostosowania się do tego pkt. mieszkaniec podlega sankcjom określonym w § 9 pkt 12, oraz § 11 pkt 9.

12.   Mieszkańca, który nie ureguluje swoich należności czynszowych i opuści BWK, dyrektor BWK zgłasza do właściwego mieszkańcowi dziekanatu podjętego toku studiów lub dyrekcji szkoły oraz do windykacji.

 

§ 10

Mieszkaniec obowiązany jest zwolnić miejsce w BWK z dniem:

 1. Upływu terminu, na które zostało przyznane.
 2. Upływu terminu deklarowanej rezygnacji z miejsca.
 3. Upływu terminu określonego w dyscyplinarnym pozbawieniu miejsca w BWK.
 4. Dla § 10 pkt 1-3 jako graniczną określa się godzinę 18.00. Przebywanie byłego mieszkańca BWK po tej godzinie na terenie BWK jest bezprawne.

 

§ 11

 1. Wykwaterowany mieszkaniec jest zobowiązany:

a)      Zdać pobrane wyposażenie.

b)      Zdać pomieszczenie wraz z jego wyposażeniem w nie pogorszonym stanie.

c)      Uregulować należne opłaty.

d)      Zabrać z pokoju swoje mienie.

 1. Wykwaterowanie następuje po sprawdzeniu przez dyrektora BWK lub upoważnioną osobę, w obecności mieszkańca i spełnienia przez niego obowiązków zawartych w § 11 pkt 1.
 2. Niezależnie od czynności określonych w § 11 pkt 2, dokonuje się odbioru pokoju na podstawie Protokołu Zdawczo – Odbiorczego, w którym stwierdza się (oddzielnie dla każdego mieszkańca zwalniającego miejsce) w jakim stanie znajduje się pokój i jego wyposażenie.
 3. W przypadku pozostawienia pokoju bez rozliczenia, dyrektor BWK dokonuje odbioru komisyjnie, w obecności przedstawiciela Rady Mieszkańców. Na podstawie zawartych w protokole uwag dotyczących zniszczeń sprzętu i pomieszczenia, mieszkaniec zostaje obciążony kosztami naprawy i/lub ewentualnego remontu z zastosowaniem § 9 pkt 12.
 4. Mieszkaniec BWK, który w ciągu trwania roku akademickiego, został z BWK usunięty dyscyplinarnie nie ma możliwości powrotu.
 5. Mieszkaniec, który opuścił BWK dobrowolnie, został z niej usunięty w trybie natychmiastowym lub z 30 dniowym wypowiedzeniem, ma czas 3 kolejnych dni (od dnia wyprowadzenia się), aby odebrać wpłaconą kaucję w wysokości jaka była wniesiona lub z potrąceniami za ewentualne zniszczenia. Jeżeli kaucja nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie przechodzi ona na rzecz BWK jako darowizna bez możliwości zwrotu wpłacającemu.
 6. Mieszkaniec, który opuszcza BWK dobrowolnie lub otrzymał 30 dniowego wypowiedzenie uiszcza opłatę czynszu w stałej kwocie określonej w UŚUZ bez względu na liczbę przewidzianych/pozostałych dni nowego miesiąca do zamieszkania.
 7. Mieszkańca, który opuszcza BWK dobrowolnie lub otrzymuje 30 dniowe wypowiedzenie, ale nadal przebywa w gmachu BWK obowiązuje regulamin BWK.
 8. Mieszkaniec, który otrzymał 30 dniowe wypowiedzenie i dopuścił się w czasie jego trwania naruszenia regulaminu BWK chociażby w jednym pkt., zostaje usunięty z BWK w trybie natychmiastowym z przerwaniem 30 dniowego wypowiedzenia.
 9. Mieszkaniec, który został z BWK usunięty w trybie natychmiastowym lub z 30 dniowym wypowiedzeniem, zostaje objęty całkowitym zakazem wstępu na teren BWK.
 10. Mieszkaniec, który opuścił BWK dobrowolnie i przybędzie do BWK w charakterze gościa któregoś z mieszkańców i dopuści się w czasie swojej wizyty naruszenia regulaminu BWK, zostaje objęty całkowitym zakazem wstępu na teren BWK.
 11. Lista osób objętych całkowitym zakazem wstępu na teren BWK znajduje się u dyrektora BWK oraz na furcie/portierni.

 

CZĘŚĆ III: PORZĄDEK DOMOWY

 

§ 12

 1. W BWK zabrania się:

a)      Mieszkania bez oficjalnego zakwaterowania.

b)      Zachowywania utrudniającego zamieszkiwanie innych mieszkańców.

c)      Wnoszenia i przechowywania przedmiotów, które mogą stanowić niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia, mienia lub powodować niedogodności dla innych mieszkańców.

d)      Wprowadzania i trzymania zwierząt.

e)      Sprzedawania, posiadania i spożywania narkotyków i innych środków odurzających, a także posiadania i spożywania alkoholu oraz przebywania pod jego wpływem.

f)        Palenia tytoniu w pokojach mieszkalnych, przedpokojach, kantorkach lub łazienkach, aneksach kuchennych, salach wspólnych, korytarzach i klatkach schodowych. Palenie tytoniu dozwolone jest tylko w wyznaczonych i oznakowanych do tego celu miejscach.

g)      Używania w pokojach: kuchenek wszelkiego rodzaju (gazowych, elektrycznych, mikrofalowych itp.), grzejników elektrycznych i gazowych, lodówek, pralek, telewizorów, opiekaczy, tosterów i innych urządzeń elektrycznych typu AGD oraz technicznych typu wiertarki, lutownice i inne; *) Korzystanie w pokojach z czajników i ekspresów do kawy jest dozwolone za zgodą dyrektora BWK. Osoba, która otrzyma taką zgodę jest odpowiedzialna za wyłączanie w/w sprzętu i zabezpieczanie go przed ewentualnymi spięciami i przebiciami; **) W BWK można posiadać w pokoju bez zgody: radio, magnetofon, odtwarzacz CD, komputer stacjonarny i przenośny, drukarki oraz instrumenty muzyczne o ile ich użytkowanie i gabaryty nie utrudniają normalnego funkcjonowania innym mieszkańcom BWK.

h)      Przygotowywania ciepłych posiłków w pokojach i innych miejscach wspólnych poza aneksem kuchennym. Przygotowane posiłki można ewentualnie spożywać we własnych pokojach lub salach wspólnych o ile nie wywoła to nadmiernego zanieczyszczenia wymienionych pomieszczeń.

i)        Samowolnego zakładania, przerabiania oraz naprawiania instalacji elektrycznej, gazowej i wodnej.

j)        Używania otwartego ognia oraz przechowywania przedmiotów i substancji łatwopalnych.

k)      Przerabiania zamków i dorabiania kluczy.

l)        Trwałego oraz czasowego dekorowania wnętrza pokoju (np. wbijania gwoździ, haków, oraz naklejania plakatów, kalendarzy itp. na ścianach, szafach, drzwiach i innych), pomieszczeń wspólnych oraz elewacji budynku bez zgody dyrektora BWK.

m)    Prowadzenia gier hazardowych.

n)      Nowi mieszkańcy – tylko w pierwszym miesiącu swojego zamieszkania – mają zakaz powrotu do gmachu BWK po godzinie 2300. *) Mieszkaniec, który każdorazowo uzyskał zgodę na późniejszy powrót określa godzinę powrotu i zgłasza, kto będzie wpuszczał go do BWK; **) Osoba wpuszczająca mieszkańca po godzinie 2300 zgłasza się do dyrektora BWK przed godziną 2100 po klucz. Wszyscy pozostali tzw. starzy mieszkańcy, oraz nowe osoby po okresie miesięcznej próby, mają prawo otrzymać do swojej dyspozycji klucze do gmachu.

o)      Zachowania odbiegającego od norm etyki i moralności chrześcijańskiej.

p)      Pozostawiania, przez mieszkańców wynajmujących pokój w ciągu roku akademickiego, na okres trwania letniej przerwy wakacyjnej jakichkolwiek prywatnych przedmiotów.

q)      Naruszania godności osobistej któregokolwiek człowieka.

r)       Zabierania do pokoi przedmiotów służących dobru wspólnemu, w tym wykręcania żarówek z pomieszczeń wspólnych, korytarzy i klatek schodowych.

s)       Kradzieży jakichkolwiek przedmiotów i dóbr wspólnych jak i prywatnych.

t)        Naruszania nietykalności osobistej i cielesnej innych osób.

u)      Celowego niszczenia mienia wspólnego zarówno w gmachu BWK, jego otoczeniu jak i innych miejscach publicznych.

v)      Przyjmowania gości poza wyznaczonymi godzinami.

w)    Pomawiania i oczerniania jakichkolwiek osób.

x)      Wchodzenia do BWK innym „wejściem” aniżeli drzwi główne do BWK.

z)      Wspinania się na ogrodzenia oraz bramy wjazdowe i furtki.

aa)  Chodzenia po gzymsach domu, oraz wychodzenia na zewnętrzne parapety i wykusze okienne.

bb)Lekkomyślnego narażania zdrowia i życia własnego jak i innych mieszkańców lub osób przebywających w BWK.

cc)  Bezpodstawnego uruchamiania systemu przeciwpożarowego i/lub ewakuacyjnego.

 1. Dyrektor BWK nie ponosi odpowiedzialności za utracone, prywatne mienie mieszkańców pozostawione na terenie BWK.
 2. Wstęp na teren BWK jest możliwy tylko poprzez furtę/portiernię znajdującą się przy głównym dziedzińcu gmachu.
 3. Większy sprzęt sportowo-rekreacyjny (np. rower) mieszkańcy przechowują tylko w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu znajdującym się na pierwszym minusowym poziomie, przy głównej kwadratowej klatce schodowej BWK.
 4. Mieszkaniec BWK, który posiada do dyspozycji samochód lub motor może go przechowywać tylko na parkingu.
 5. Mieszkańcy BWK mogą korzystać w wyznaczonych dniach i godzinach z boiska sportowego o ile nie koliduje to z innymi zgłoszonymi w tym czasie i odbywającymi się na nim zajęciami i/lub spotkaniami jakichkolwiek innych podmiotów korzystających i przebywających w gmachu Centrum Resurrectionis.
 6. Dyrektor BWK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne urazy i/lub kontuzje spowodowane złym, niezgodnym z przeznaczeniem obchodzeniem się oraz używaniem sprzętu RTV, AGD, sprzętu sportowego oraz rekreacyjnego, lekkomyślnym zachowaniem (np. przechodzeniem przez płot, siatki w oknach balkonowych, jeżdżeniem na rolkach po korytarzach, zjeżdżaniem po poręczy, nadmiernym wychylaniem się przez okna, itp.), a także nieprzestrzeganiem rozmieszczonych na terenie BWK oraz przyległym zasad BHP, przeciwpożarowych i innych porządkowych regulaminów tudzież zasad.

 

§ 13

 1. Od godziny 2300 do godziny 600 w BWK obowiązuje cisza nocna.
 2. W czasie ciszy nocnej zabrania się zachowywania w sposób zakłócający spokój mieszkańców BWK oraz innych części domu.
 3. W czasie trwania ciszy nocnej zabrania się mieszkańcom korzystania z sali sportowej oraz pralek.

 

§ 14

 1. Prawo wstępu do pokoju wynajmowanego przez mieszkańca przysługuje dyrektorowi BWK oraz członkom Rady Mieszkańców w celu okresowej kontroli przestrzegania regulaminu oraz w sytuacjach zagrażających życiu i bezpieczeństwu mieszkańców, a także w przypadku prowadzonych prac remontowych i naprawczych.
 2. W przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że mieszkańcy naruszają przepisy regulaminu, osoby określone w § 14 pkt 1, jak również dyżurujący pracownik furty/portierni, mają prawo wstępu do pokoju, którego mieszkaniec lub mieszkańcy dopuszczają się przekroczenia dozwolonych norm zachowania.
 3. Osobom określonym w § 14 pkt 1 oraz dyżurującemu pracownikowi furty/portierni, przysługuje prawo wstępu do pokoju również pod nieobecność mieszkańców w przypadku wystąpienia zagrożenia życia, zdrowia lub mienia.
 4. Prawo wstępu do wynajmowanego pokoju przysługuje oprócz osób wymienionych w § 14 pkt 1-3 także osobom i na zasadach określonych w § 9 UŚUZ.

 

§ 15

 1. Otrzymywana korespondencja pocztowa lub inna jest do odbioru na furcie/portierni BWK.
 2. Mieszkańcy BWK mają prawo do korzystania z kaplicy (oratorium) znajdującej się na III piętrze BWK.
 3. Mieszkańcy BWK mają całkowity zakaz wchodzenia na pozostały i wydzielony teren domu oraz mieszczących się w nim instytucji (szczególnie przylegających bezpośrednio do BWK), chyba, że za zgodą dyrektora BWK.
 4. W ciągu trwania roku akademickiego dyrektor BWK ma prawo do przeprowadzenia niezapowiedzianych ćwiczeń ewakuacyjnych.

 

CZĘŚĆ IV: ODWIEDZINY

 

§ 16

1.       Odwiedziny mieszkańców mogą odbywać się w godzinach od 900 do 2130.

2.       Na teren BWK prawo wstępu mają tylko osoby pełnoletnie po okazaniu i pozostawieniu na furcie ważnie podbitej legitymacji studenckiej. Osoba nieposiadająca legitymacji studenckiej pozostawia prawo jazdy. Nie wolno nikomu pobierać i pozostawiać dowodu osobistego i/lub paszportu, a także karty pobytu czasowego w RP. Osoby pełnoletnie nieposiadające prawa jazdy lub legitymacji studenckiej mogą na teren BWK wejść tylko po każdorazowym uzyskaniu zgody dyrektora BWK lub pracownika furty/portierni.

3.       Osoba odwiedzająca mieszkańca i posiadająca tylko legitymację szkolną – bez względu na wykazany w niej wiek – nie może być wpuszczona na teren BWK.

4.       Osobom odwiedzającym mieszkańców BWK nie wolno przebywać w aneksach kuchennych oraz w salach wspólnych, chyba że po każdorazowym uzyskaniu na to zgody dyrektora BWK.

 1. Na wniosek mieszkańca, dyrektor BWK umożliwia przenocowanie gościa w pokoju gościnnym BWK (jeżeli takowy w danym momencie jest wolny). W przypadku braku wolnego miejsca, mieszkaniec sam organizuje sobie pokój w porozumieniu z osobą odpowiadającą za część gościnną domu i według stawek noclegowych w niej obowiązujących.
 2. Osoby odwiedzające, będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, nie mają prawa wstępu na teren BWK.
 3. Odwiedzający obowiązany jest podać nazwisko odwiedzanego mieszkańca BWK i numer pokoju.
 4. Odwiedzający obowiązany jest przestrzegać zasad regulaminu BWK i zachowywać się w sposób nie zakłócający spokoju mieszkańców BWK. Za zachowanie osób odwiedzających odpowiedzialni są mieszkańcy pokoju.
 5. Za osoby nieprawnie przebywające w pokoju odpowiadają jego mieszkańcy.
 6. Dyrektor BWK, lub osoba przez niego upoważniona, może nakazać natychmiastowe opuszczenie BWK osobie odwiedzającej, która jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, narusza zasady porządku domowego lub etykę i moralność chrześcijańską.
 7. Mieszkańcowi, który nieprawnie przenocuje osobę odwiedzającą grozi natychmiastowe usunięcie z BWK bez możliwości 30 dniowego wypowiedzenia.
 8. Osoby odwiedzające należy uczulić i pouczyć o obowiązujących w BWK zasadach i regulaminie oraz o tym, że są tutaj gośćmi a nie mieszkańcami.
 9. Całkowitym zakazem wstępu na teren BWK objęte są osoby wymienione w § 11 pkt 10-11.

 

CZĘŚĆ V: UPRAWNIENIA MIESZKAŃCÓW

 

§ 17

1.        Mieszkańcy uprawnieni są do współdziałania w zarządzaniu BWK za pośrednictwem Rady Mieszkańców oraz poprzez bezpośrednie występowanie do dyrektora BWK z wnioskami dotyczącymi warunków zamieszkania.

2.        Mieszkańcy mają prawo do korzystania z wszystkich urządzeń BWK przeznaczonych do wspólnego użytku.

3.        Mieszkańcy mogą tylko za zgodą dyrektora BWK dokonywać zmiany pokoju oraz zmian w wyposażeniu zajmowanego pokoju jak i pomieszczeń wspólnych.

4.        Mieszkańcy BWK mają prawo do rozwoju religijnego i duchowego poprzez korzystanie z pomieszczeń sakralnych BWK.

5.        Mieszkańcy BWK mają prawo do korzystania z porad duchowych i kierownictwa duchowego u osób zakonnych zamieszkujących dom przyległy do BWK.

6.        Mieszkańcy BWK mają prawo do uczestniczenia w oferowanych im praktykach religijnych (Msza święta, dzień skupienia, rekolekcje i inne).

7.        Mieszkańcy BWK mają zawsze prawo do prywatnej rozmowy z dyrektorem BWK na dowolny, nurtujący ich temat.

8.        Mieszkańcy BWK mają prawo do własnych przekonań religijnych i światopoglądu.

9.        Korzystanie przez osoby mieszkające w BWK z pralni, suszarni, sali telewizyjnej, sportowej (siłownia, bilard), odkurzaczy, boiska sportowego (kortu tenisowego) itp. jest bez jakichkolwiek dodatkowych opłat. Ich użytkowanie jest wliczone w wysokość czynszu.

 

CZĘŚĆ VI: OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW

 

§ 18

Mieszkańcy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych przepisów dotyczących funkcjonowania BWK w tym przepisów BHP i przeciwpożarowych.

 

§ 19

Poszanowanie i ochrona mienia stanowiącego własność i wyposażenie BWK jest obowiązkiem każdego mieszkańca, który w tym zakresie powinien w szczególności:

 1. Dbać o stan przydzielonego pokoju wraz z łazienką, przedpokojem i kantorkiem oraz ich wyposażenie, a także o stan urządzeń i pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku.
 2. Utrzymać czystość w pokoju, przedpokoju, kantorku i łazience oraz dbać o zachowanie czystości urządzeń i pomieszczeń wspólnego użytku, a także najbliższego otoczenia.
 3. Przeciwdziałać niszczeniu mienia.
 4. Mieszkańcy zobowiązani są do przestrzegania zasad dotyczących korzystania z kaplicy, segmentów kuchennych, suszarni, sal rekreacyjnych i innych.
 5. Troską o codzienny porządek i czystość pomieszczeń wspólnych (aneksy kuchenne, świetlica, sala sportowa, sala cichej nauki) objęci są mieszkańcy BWK wg grafiku.
 6. O porządek i czystość palarni dbają osoby palące wg wyznaczonego grafiku. Grafik ten palacze umieszczają w palarni.
 7. O porządek i czystość korytarzy, klatek schodowych i suszarni (a także jeden raz w tygodniu w aneksach kuchennych, świetlicy i sali sportowej) odpowiedzialny jest zatrudniony personel sprzątający.
 8. Mieszkańcy zgodnie z UŚUZ § 13 zobowiązani są do przestrzegania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez przepisy segregacji odpadów.

 

§ 20

Każdy mieszkaniec BWK obowiązany jest ponadto:

 1. Zawiadomić dyrektora BWK o rezygnacji z zakwaterowania w BWK przynajmniej na 30 dni przed planowanym jej opuszczeniem.
 2. Poinformować dyrektora BWK o nieskorzystaniu z miejsca zakwaterowania przez okres dłuższy niż 15 kolejnych dni. Brak takiej informacji traktuje się jako rezygnację z dalszego korzystania z miejsca w BWK.
 3. Okazywać na wezwanie pracowników furty/portierni, dyrektora BWK oraz przedstawicieli Rady Mieszkańców dowodu tożsamości.
 4. Troszczyć się o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców BWK poprzez natychmiastowe reagowanie w czasie zaobserwowania zagrożenia zarówno ze strony zdarzeń żywiołowych, budowlanych jak i ze strony osób niepożądanych na terenie BWK lub w jej otoczeniu.
 5. Zawiadomić niezwłocznie dyrektora BWK lub pracownika furty/portierni o każdym wypadku bądź chorobie własnej lub współmieszkańca.
 6. Zawiadomić niezwłocznie dyrektora BWK lub pracownika furty/portierni o zaistniałych uszkodzeniach i awariach sprzętu technicznego oraz innego stanowiącego wyposażenie i mienie BWK.
 7. Zawiadomić niezwłocznie dyrektora BWK o naruszeniu, złamaniu lub wykroczeniu przez mieszkańców/mieszkańca lub osoby/ę odwiedzające/ą prawa zarówno stanowiącego regulamin BWK jak i prawa cywilnego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej a także prawa kościelnego według Kodeksu Prawa Kanonicznego.
 8. Opuszczając gmach BWK, po rozwiązaniu UŚUZ lub wydaleniu wg przepisów niniejszego regulaminu, mieszkaniec zabiera wszystkie swoje prywatne przedmioty w trybie natychmiastowym.
 9. Wszelkie usterki techniczne należy zgłaszać zapisując je w „zeszycie usterek technicznych” znajdującym się na furcie/portierni.
 10. Mieszkaniec, który wyjeżdża z BWK na okres, który obejmuje przynajmniej nieobecność podczas jednej nocy i/lub dłużej ma obowiązek zapisać w „zeszycie wyjazdów”, znajdującym się na furcie, dzień przewidzianego wyjazdu i dzień prze-widzianego powrotu.
 11. Obowiązki i uprawnienia Rady Mieszkańców (prefekt oraz seniorzy poszczególnych pięter) to:

a)      Zasady ujęte w § 2 pkt 1-3.

b)      Zasady ujęte w § 11 pkt 4.

c)      Zasady ujęte w § 14 pkt 1-3.

d)      Zasady ujęte w § 20 pkt 3.

e)      Zasady ujęte w § 26.

f)        Zasady ujęte w § 29 pkt 4.

g)      Przedstawiciel Rady Mieszkańców ma prawo upomnieć osobę/osoby pełniące w danym dniu dyżur w pomieszczeniach wspólnych i palarni za brak jego wykonania lub wykonanie niedokładne.

h)      Seniorzy poszczególnych pięter wyznaczają na cały rok akademicki dyżury na sobie właściwych kondygnacjach.

i)        Przedstawiciel Rady Mieszańców ma prawo udzielić mieszkańcowi, naruszającemu regulamin, upomnienia, które jest równoważne z upomnieniem wręczonym przez dyrektora BWK. O zaistniałym fakcie wręczenia upomnienia, senior lub prefekt informuje dyrektora, który po rozpatrzeniu sprawy upomnienie podtrzymuje lub zawiesza.

j)        Prefekt mieszkańców ma prawo stosować upomnienie i podejmować stosowną interwencję w odniesieniu do wszystkich mieszkańców BWK.

k)      Senior ma prawo stosować upomnienie i podejmować stosowną interwencję tylko w odniesieniu do mieszkańców własnego piętra.

l)        Podczas nieobecności dyrektora BWK, prefekta mieszkańców i seniora danego piętra, prawo do podejmowania działań i upominania mieszkańców innych pięter posiada ten z pozostających w BWK seniorów, który jest starszy stażem zamieszkania w BWK. W przypadku równości stażu zamieszkania decyduje starszeństwo wiekiem.

 

CZĘŚĆ VII: ODPOWIEDZIALNOŚĆ MIESZKAŃCÓW

 

§ 21

 1. Za naruszenie niniejszego regulaminu mieszkaniec ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną w formie upomnień, kar finansowych wg odpowiednich przepisów lub usunięcia spośród mieszkańców BWK.
 2. Upomnienie może mieć formę pisemną lub ustną.
 3. Upomnienie, karę finansową lub usunięcie spośród mieszkańców BWK może być dokonane tylko poprzez dyrektora BWK lub osobę prawnie go reprezentującą ewentualnie zastępującą. Upomnienie może być także wręczone przez przedstawiciela Rady Mieszkańców na podstawie § 20 pkt 11 g, i-l.
 4. Za naruszenie niniejszego regulaminu, mieszkańców BWK, nie mogą w żaden sposób dyscyplinarny upominać, karać finansowo lub usuwać spośród mieszkańców inni pracownicy BWK z wyjątkiem wspomnianych w § 21 pkt 3.
 5. Zawsze jednak należy pamiętać o obowiązującej wszystkich ochrzczonych zasadzie braterskiego upomnienia w przypadku zaobserwowania naruszenia prawa i obowiązujących norm.
 6. Mieszkaniec BWK może być usunięty dyscyplinarnie w trybie natychmiastowym, bez możliwości 30 dniowego wypowiedzenia w przypadkach określonych w: § 9 pkt 10-11; § 11 pkt 9; § 12 pkt 1a, e, i, j, s, t, w, z, aa; § 16 pkt 8; § 23; § 24, § 25, § 26; oraz określonych w UŚUZ § 8 pkt 1 a-d.
 7. Mieszkaniec BWK może być usunięty z przedstawieniem 30 dniowego wypowiedzenia w przypadkach określonych w: § 12 pkt 1 o, u, v, bb; § 27, oraz w przypadku notorycznego łamania przepisów regulaminu BWK, ale nie podlegających zasadom § 21 pkt 6.

 

§ 22

Dyrektor BWK pokłada w mieszkańcach BWK zaufanie odnośnie jej bezkonfliktowego funkcjonowania oraz przestrzegania regulaminu BWK.

 

§ 23

Mieszkaniec BWK, który dopuszcza się głoszenia ustnie, pisemnie, graficznie, w postaci gestów, z wykorzystaniem fonii, wizji, lub w jakikolwiek inny sposób:

1.      haseł i poglądów rasistowskich,

2.      nazistowskich,

3.      nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość,

4.      narusza godność i dobre imię jakiejkolwiek osoby,

5.      stosuje symbolikę jakiejkolwiek organizacji nacjonalistycznej, totalitarnej lub sekciarskiej,

zostaje pozbawiony miejsca w BWK w trybie natychmiastowym z jednoczesnym zgłoszeniem sprawy do właściwych organów sprawiedliwości RP.

 

§ 24

Mieszkaniec BWK, który sympatyzuje i/lub przynależy do jakiejkolwiek organizacji, grupy, wspólnoty lub stowarzyszenia głoszącego hasła i/lub poglądy godzące w porządek społeczny i godność jakiejkolwiek osoby, zostaje pozbawiony miejsca w BWK w trybie natychmiastowym.

 

§ 25

W przypadku uzyskania trzech upomnień dyscyplinarnych mieszkaniec zostaje w trybie natychmiastowym (bez możliwości 30 dniowego wypowiedzenia) usunięty z BWK.

 

§ 26

W szczególnie rażących przypadkach mieszkaniec może być pozbawiony miejsca w BWK ze skutkiem natychmiastowym. Decyzję w tej sprawie, po zasięgnięciu opinii Rady Mieszkańców, podejmuje dyrektor BWK.

 

§ 27

Mieszkaniec, który złożył/przedstawił nieprawdziwe informacje podczas procesu rekrutacji do BWK lub zataił prawdziwe informacje odnoszące się do wyznania, religii i/lub światopoglądu zostaje usunięty z BWK w trybie 30 dniowego wypowiedzenia.

 

§ 28

Od decyzji dyrektora BWK w przypadku: § 21 pkt 6-7 (z wyjątkiem zapisów §§ 23-24), przysługuje wydalonemu mieszkańcowi, w ciągu 7 kolejnych dni od dnia wręczenia wypowiedzenia:

1.      Odwołanie do Przełożonego Domu Prowincjalnego Zgromadzenia Zmartwychwstańców, rezydującego przy ul. ks. Stefana Pawlickiego 1, 30-320 Kraków (gmach sąsiadujący z BWK).

2.      W przypadku jego nieobecności dłuższej aniżeli 7 dni (określone w niniejszym §), mieszkaniec ma prawo przekierować swoje odwołanie do Prowincjała Polskiej Prowincji Zgromadzenia Zmartwychwstańców, rezydującego w tym samym gmachu. Liczba dni odwołania nie przedłuża się w tym przypadku, ale pozostaje w dalszym bieżącym, ciągłym naliczaniu.

Decyzja Przełożonego Domu Prowincjalnego Zgromadzenia Zmartwychwstańców, lub pod jego nieobecność Prowincjała Polskiej Prowincji Zgromadzenia Zmartwychwstańców, jest ostateczna.

 

§29

 1. W przypadku konieczności usunięcia mieszkańca lub osoby odwiedzającej ewentualnie osoby bezprawnie przebywającej na terenie BWK, z gmachu BWK, mogą być do pomocy wezwane siły porządkowe np. policja.
 2. Na teren gmachu BWK oraz pokoi wynajmowanych przez mieszkańców może być wezwana, w razie potrzeby, odpowiednia siła porządkowa typu straż, policja lub inna.
 3. Wezwania odpowiednich sił porządkowych dokonuje dyrektor BWK lub osoba prawnie go reprezentująca ewentualnie zastępująca.
 4. W przypadku nieobecności osób wspomnianych w § 29 pkt 3, wezwania sił porządkowych dokonuje pracownik dyżurujący na furcie/portierni lub przedstawiciel Rady Mieszkańców, ale tylko za telefoniczną zgodą dyrektora BWK lub osoby prawnie go reprezentującej ewentualnie zastępującej.

 

§ 30

 1. Za zniszczenia lub uszkodzenia dokonane w pokoju, przedpokoju, kantorku i łazience albo ich wyposażeniach odpowiedzialność ponosi sprawca szkody. W razie niemożności ustalenia sprawcy za powstałą szkodę odpowiadają solidarnie mieszkańcy danego pokoju.
 2. Za szkody w mieniu pomieszczeń przeznaczonych do użytku wspólnego odpowiada bezpośrednio sprawca szkody.
 3. Za urządzenia gospodarcze przeznaczone dla wszystkich mieszkańców BWK odpowiadają osoby wyznaczone/wybrane do opiekowania się powierzonym im sprzętem, a także każdy bezpośrednio z nich korzystający.
 4. Koszty odpowiedzialności napraw lub wymiany są regulowane z kaucji.
 5. W przypadku braku funduszy we wpłaconej kaucji mieszkaniec BWK jest obciążany kosztami naprawy lub zakupu nowego sprzętu.
 6. W przypadku wyczerpania funduszu wpłaconej kaucji mieszkaniec ma obowiązek uregulować ją do wyznaczonej kwoty w terminie wyznaczonym przez dyrektora BWK.
 7. Za stan wyposażenia apteczki pierwszej pomocy odpowiada dyrektor BWK oraz osoba(y) wyznaczona(e) spośród mieszkańców BWK.
 8. Dostęp do apteczki pierwszej pomocy umieszczonej na korytarzu II pietra BWK mają tylko osoby wymienione w § 30 pkt 6.
 9. Dyrektor BWK, Przełożony Domu Prowincjalnego Zgromadzenia Zmartwychwstańców oraz Zarząd Zgromadzenia Zmartwychwstańców – Prowincja Polska, nie odpowiadają za pogorszenie się stanu zdrowia fizycznego i psychicznego mieszkańca, który w trakcie rekrutacji nie poinformował o swoich schorzeniach i jednostkach chorobowych, jak i mieszkańca zdrowego, który o wynikłym schorzeniu lub jednostce chorobowej nie poinformował zgodnie z § 20 pkt 5.

 

CZĘŚĆ VIII: PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

 

§ 31

Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie do wszystkich mieszkańców BWK, a we wskazanych miejscach dotyczą także osób odwiedzających mieszkańców BWK.

 

§ 32

Dyrektor BWK samodzielnie lub na wniosek Rady Mieszkańców może dokonać stosownych zmian w niniejszym regulaminie, ale nie częściej niż dwa razy w ciągu roku akademickiego.

1.      O zmianach – przed ich wejściem w życie – należy poinformować mieszkańców ustnie na spotkaniu lub w formie pisemnej zamieszczonej na tablicy ogłoszeń.

2.      Zmiany te zatwierdza Zarząd Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców pisemnie lub ustnie.

 

§ 33

Wszelkie kwestie administracyjne i organizacyjne BWK pomiędzy dyrektorem a mieszkańcami załatwiane są według wyznaczonych dni i godzin.

 

 

§ 34

Dyrektor BWK na prośbę zainteresowanego kandydata i/lub mieszkańca może udzielić zwolnienia z poszczególnego paragrafu niniejszego regulaminu lub dokonać zmiany, korekty, ewentualnie zawieszenia danego pkt. UŚUZ, wg zasad określonych w pełnomocnictwie udzielonym przez Przełożonego Domu Prowincjalnego Zgromadzenia Zmartwychwstańców.

 

§ 35

Osoby o trudnej sytuacji materialnej, którą wykażą według stosownych dokumentów, mogą być zwolnione z opłaty czynszu lub uzyskać jego zmniejszenie. Decyzję w tej sprawie podejmuje na pisemny wniosek zainteresowanego Przełożony Domu Prowincjalnego Zgromadzenia Zmartwychwstańców lub pod jego nieobecność dyrektor BWK.

 

§ 36

Przy udzielaniu zgody lub pozytywnym rozpatrywaniu prośby mieszkańca BWK w zakresie § 34 i § 35, brana jest pod uwagę dotychczasowa postawa mieszkańca, jego zaangażowanie w życie oraz działalność społeczności BWK, itp.

 

§ 37

Regulamin BWK wchodzi w życie z dniem 01 września 2010 roku.

Zmiany w regulaminie BWK wchodzą w życie z dniem 30 września 2016 r.