Nowości
Krakowska Bursa logo

Regulamin

Regulamin Bursy Akademickiej

im. o. Waleriana Kalinki CR

ul. ks. Stefana Pawlickiego 1, 30-320 Kraków

 

Gmach Centrum Resurrectionis, w którym znajduje się Bursa Akademicka im. o. Waleriana Kalinki CR, w założeniach Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa miał służyć i służy nadal wychowaniu młodego pokolenia odpowiedzialnie podejmującego obowiązki chrześcijańskie, obywatelskie i społeczne. Znajdują się w nim instytucje takie jak: Wyższe Seminarium Duchowne Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców, Zmartwychwstańczy Dom Modlitwy i Studiów, Biblioteka Główna Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców, Wydawnictwo Zmartwychwstańców „Alleluja”, Katolicka Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Montessori, Kuria Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców, Dom Prowincjalny Zgromadzenia Zmartwychwstańców, Księgarnia Akademicka UJ. Swoją siedzibę mają tutaj także: redakcja „Zeszytów Historyczno-Teologicznych, Komisja Studiów Zmartwychwstańczych, Fundacja „Ziarnko Maku”, zakład kaletniczy, drukarnia, gabinety lekarskie pomocy psychologicznej i inne.

Charyzmat Zgromadzenia Zmartwychwstańców mówi, że w szczególny sposób będą się zakonnicy zajmowali prowadzeniem parafii, a przy nich szerokim duszpasterstwem grup oraz wychowaniem młodzieży. Ten drugi filar posługi, sięgający roku 1866, realizuje się poprzez zakładanie i prowadzenie szkół na różnych poziomach, świetlic, internatów i burs akademickich. Mają one służyć pomocą młodemu człowiekowi w ukazaniu zbawczego dzieła Jezusa Chrystusa, poprzez które wzywa On nas do odpowiedzialności za własne życie i powierzone nam dobra oraz talenty bez względu na rodzaj powołania i wiek. Ukazuje nam również największą prawdę przekazywaną prawdą i miłością, że Bóg kocha nas wszystkich miłością bezwarunkową i bezinteresowną na każdym etapie naszego życia.

Zgłoszenie się do zamieszkania w tym domu jest wyrażeniem chęci na przyjęcie pomocy w samowychowaniu i w realizacji osobistych celów życiowych w duchu poszanowania i odpowiedzialności. Pomocą służy temu niniejszy regulamin.

 


1. Za funkcjonowanie Bursy odpowiedzialny jest Dyrektor Bursy.

2. Nabór do Bursy
- Nabór odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.
- Bursa przyjmuje młodzież męską i żeńską studiującą na różnych uczelniach, legitymującą się ważną legitymacją studencką.
- Osoby wyżej wymienione mogą być dowolnego wyznania, przynależności religijnej oraz światopoglądu, o ile te nie godzą w godność jakiejkolwiek osoby oraz nie są ukierunkowane na szerzenie treści niezgodnych z ogólnie przyjętymi normami społeczno-etycznymi .

3. Podstawę do zamieszkania w Bursie stanowi umowa najmu, zawarta pomiędzy osobą odpowiedzialną za Bursę (Dyrektorem Bursy) a zainteresowanym studentem.

4. Organizacja życia Bursy
- Placówka jest otwarta przez cały rok. Istnieje możliwość mieszkania w Bursie w okresie wakacyjnym i okresach świątecznych. W razie chęci skorzystania z takiego rozwiązania należy poinformować osobę odpowiedzialną za Bursę: w przypadku mieszkania w wakacje, w terminie do 31 maja, w pozostałych przypadkach tydzień przed okresem świątecznym.
- Bursa jest czynna w godzinach 7:00 – 22: 00.
- W Bursie cisza nocna obowiązuje w godzinach 23:00 – 6:00. Pranie, odkurzanie i inne głośne prace wykonujemy do godziny 22:00. Każdy mieszkaniec powinien starać się unikać wszelkiego hałasu, który przeszkadzałby innym w nauce i odpoczynku.
- Gości w Bursie przyjmujemy między godziną 8:00 a 21:30, przechodząc wyłącznie przez furtę. Po godzinie 21:30 goście powinni opuścić budynek Bursy. W przypadku chęci pozostania po godzinie 21:30, należy uprzednio uzyskać zgodę od Dyrektora Bursy.
- W Bursie i na terenie przyległym obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia nikotyny, używania narkotyków.
- Nieprzestrzeganie zakazu będzie wiązać się z rozwiązaniem umowy oraz usunięciem z Bursy.
- Każdy student zobowiązany jest do kulturalnego odnoszenia się do współmieszkańców oraz personelu Bursy.
- Wychodzimy z Bursy wyjściem głównym przez furtę. Mieszkańcy, którzy opuszczają Bursę mają obowiązek wpisania się do zeszytu wyjazdu który znajduje się na furcie. Bocznym wejściem wchodzi się wyłącznie wtedy, kiedy furta jest zamknięta i z rowerami do magazynu.

5. Zakwaterowanie w pokojach
- Student jest zobowiązany do dbania o wyposażenie przydzielonego mu pokoju.
- Umeblowanie przypisane jest do pomieszczenia, nie wolno przenosić mebli pomiędzy pokojami. W pokojach również nie wolno samowolnie przestawiać mebli. Ewentualne zmiany muszą być uzgodnione z Dyrektorem Bursy.
- Zabronione jest przywieszanie lub przybijanie czegokolwiek do ścian oraz mebli w pokoju.
- Wszelkie awarie należy niezwłocznie zgłaszać do Dyrektora Bursy.
- W pokojach mieszkalnych nie można trzymać zwierząt.
- W pokojach studenckich zabrania się używania: dzbanków elektrycznych, lodówek, kuchenek elektrycznych, tosterów, opiekaczy itp. Ewentualne urządzenia, które będą używane należy zgłosić Dyrektorowi Bursy.


6. Odpowiedzialność materialna
- Za spowodowanie szkód materialnych w budynku lub obejściu Bursy, umyślnie lub na skutek nieprawidłowego użytkowania, odpowiada finansowo mieszkaniec. Na pokrycie kosztów naprawy szkód w pierwszej kolejności będzie wykorzystywana kaucja.
- Bursa nie bierze odpowiedzialności za przedmioty, odzież i pieniądze znajdujące się w pokojach studenckich.

7. Zasady dotyczące posiłków
- Posiłki należy przygotowywać i spożywać w wyznaczonych pomieszczeniach, a żywność przechowywać w wyznaczonych szafkach. Pokoje mieszkalne nie służą do tego celu.
- Student korzystający z kuchni jest zobowiązany do pozostawienia po sobie porządku.

8. Opłaty czynszowe, obowiązywanie umowy, wyprowadzki
- Opłata za pobyt w Bursie zawiera opłatę za: zakwaterowanie w pokoju i media. Oprócz tego przy rezerwacji pokoju pobierana jest jednorazowa opłata rezerwacyjna.
- Na terenie nieruchomości, gdzie znajduje się bursa, istnieje możliwość skorzystania z miejsca parkingowego. Miejsce parkingowe jest dodatkowo płatne.
- Każdy mieszkaniec wpłaca kaucję zabezpieczającą, która jest zwracana przy wyprowadzce.
- Płatności za pobyt w Bursie należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca. Płatności należy uregulować poprzez wpłatę na rachunek bankowy podany w umowie. Płatność należy opatrzeć następującym tytułem: Imię i nazwisko studenta – czesne za miesiąc (numer danego miesiąca).
- Każdy rozpoczęty miesiąc jest opłacany w całości. Nieobecności krótsze lub dłuższe nie dają prawa do zmniejszania opłat. Nieobecność miesięczna przy zostawieniu swoich rzeczy i tym samym zablokowaniu pokoju będzie podlegała opłacie w kwocie 350 ,00 zł.
- W przypadku potrzeby opuszczenia Bursy w ciągu roku mieszkaniec powiadamia o tym z 1 miesięcznym wyprzedzeniem. Szczegółowe warunki wcześniejszej rezygnacji znajdują się w umowie.
- Każdy student przed wyprowadzeniem się z placówki powinien: sprzątnąć pokój, lodówkę, opróżnić zamrażarkę i zdać pokój u wyznaczonej w tym celu osoby. Przed wyprowadzką należy także rozliczyć się z administracją. W razie niedopełnienia formalności nastąpi przepadek kaucji.
- Student pragnący przedłużyć umowę na kolejny rok akademicki informuje Kierownictwo Bursy o tym fakcie do dnia 31 maja. Decyzja o przyjęciu do Bursy zostaje przekazana do dnia 30 czerwca.

9. Rada Bursy
- Reprezentantem interesów mieszkańców i współorganizatorem życia społecznego na terenie Bursy jest Rada Mieszkańców złożona z prefekta mieszkańców oraz trzech członków Bursy, tzw. seniorów . Rada wybierana jest podczas spotkania powakacyjnego zwoływanego przez Kierownictwo Bursy.
- Rada Mieszkańców jest wybierana spośród mieszkańców i może samodzielnie dokonać pośród siebie zmian członków po wcześniejszej konsultacji z Dyrektorem Bursy.
- Na stanowisko prefekta mieszkańców może być wybrany tylko ten kandydat, który mieszka w Bursie od przynajmniej jednego roku akademickiego.

10. Wszelkie odstępstwa od regulaminu możliwe są wyłącznie za zgodą Kierownictwa Bursy.

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2022 roku.